Sisältöön sitemap

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Sijoitusasunnot.com Group Oy:n (”Sijoitusasunnot.com”) tuottamiin ja osoitteessa www.sijoitusasunnot.com ylläpitämiin verkkopalveluihin (”Palvelu(t)”).

Palveluja käyttävä luonnollinen tai juridinen henkilö (”Käyttäjä”) hyväksyy Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. Mikäli käytät Palvelua organisaation puolesta, sitoudut näihin Käyttöehtoihin kyseisen organisaation puolesta ja vakuutat, että sinulla on oikeus saattaa organisaatio sopimuksen osapuoleksi.

Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti.

2. Sopimuksen syntyminen, rekisteröityminen ja tunnistautumistiedot

Palvelut voivat olla Käyttäjän käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, jotka ovat Palvelun verkkosivuilla esillä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja olevansa tietoinen Palvelun Käyttöehdoista ja sitoutuu noudattamaan niitä.  Lisäksi eri asiakirjat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, joihin Käyttäjä sitoutuu kyseisten ehtojen mukaisesti.

Ainoastaan Käyttöehdot hyväksyneillä Käyttäjillä on oikeus käyttää Palvelua.

Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa (”Tunnistautumistiedot”). Palveluun saa rekisteröityä vain omalla nimellään ja antamalla oikeat henkilötiedot ja/tai organisaatiotiedot. Käyttäjän tulee ennen Palvelun avaamista antaa Sijoitusasunnot.com:lle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (”Asiakastiedot”) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus.

Sijoitusasunnot.com:lla on oikeus ilman perusteluita hylätä ja/tai hyväksyä Käyttäjän käyttöön tulevat Tunnistautumistiedot.

Käyttäjä vastaa Tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä niin, että ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Tunnistautumistiedot ovat henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisia eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa tai siirtää niitä tai niihin kuuluvaa Palvelun käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai organisaatiolle ilman Sijoitusasunnot.com:in kirjallista etukäteissuostumusta.

Sijoitusasunnot.com:lla on oikeus vaihtaa Tunnistautumistiedot uusiin ilmoittamalla niistä Käyttäjälle. Sijoitusasunnot.com voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Palveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Sijoitusasunnot.com:lle, jos Käyttäjän Tunnistautumistiedot joutuvat, tai Käyttäjän on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen tietoon tai haltuun. Sijoitusasunnot.com:lla on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi, mikäli Sijoitusasunnot.com:lla on syytä epäillä, että Palvelun Tunnistautumistiedot ovat joutuneet sivullisen haltuun tai kadonneet.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan käyttöön.

Palvelu ei sisällä sen käyttämiseksi tarpeellisia päätelaitteita, ohjelmistoja ja yhteyksiä. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan kaikista Palvelun ulkopuolisista laitteista, yhteyksistä, ohjelmistoista ja niiden toimintakunnosta ja tietoturvasta.

4. Palvelun sisältö

Palvelu voi sisältää toimituksellista sisältöä, sponsoroitua sisältöä ja mainontaa.

4.1. Toimituksellinen sisältö

Palvelu voi sisältää erilaisia asuntosijoittamiseen liittyviä yleisluontoisia työkaluja, analyysejä, vinkkejä, kaavioita, laskentamalleja, taulukoita, suosituksia tai muuta asuntosijoittamiseen liittyvää toimituksellista sisältöä (”Sisältö”).

Ladattavat malliasiakirjat on tarkoitettu ainoastaan toimimaan esimerkkinä ja auttamaan Asiakkaitamme heidän omien asiakirjojen laadinnassa. Sijoitusasunnot.com ei vastaa malliasiakirjojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, puutteettomuudesta eikä soveltuvuudesta Asiakkaan käyttöön. Asiakas vastaa itse malliasiakirjojen käytöstä ja niiden muokkaamisesta sopimaan omaan tarkoitukseensa. Sijoitusasunnot.com ei vastaa miltään osin malliasiakirjojen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai niiden aiheuttamista riitatilanteista Asiakkaan ja Asiakkaan sopimuskumppanin välillä.

Sijoitusasunnot.com:n käsityksen mukaan kaikki sivuilla esitetty Sisältö on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellä ja se pyrkii parhaimpansa mukaan varmistamaan, että Palvelussa esitetty Sisältö on virheetöntä. Palvelussa esitetty Sisältö voi kuitenkin osoittautua virheellisiksi tai muuttuvat olosuhteet voivat tehdä niistä paikkaansa pitämättömiä.

Palvelun luonne huomioiden, Sisällön virheettömyyttä ja soveltuvuutta Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen on mahdotonta varmistaa. Sijoitusasunnot.com ei vastaa mistään Käyttäjän taloudellisten päätösten seurauksista, vaikka näiden päätösten teossa olisi käytetty hyväksi Palvelun Sisältöä (mukaan lukien suositukset ja vinkit). Käyttäjän tekemät mahdolliset sijoituspäätökset pohjautuvat aina Käyttäjän omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista ja sijoittamiseen sisältyvistä riskeistä. Käyttäjän on oman harkintansa mukaan käytettävä muitakin informaatiolähteitä päätöksentekonsa tueksi jaSijoitusasunnot.com suosittelee Käyttäjiä konsultoimaan sijoituspäätöksissään niiden omia vero-, liiketoiminta- ja sijoitusneuvojiansa.

4.2. Sponsoroitu sisältö

Palvelun sponsoroitu sisältö voi sisältää Sijoitusasunnot.com  suosituksia tai viittauksia muihin palveluntarjoajiin. Sijoitusasunnot.com  voi saada välityspalkkion tai muun palkkion sponsoroituun sisältöön liittyen.

4.3. Mainonta

Palvelun sisältämät mainokset ovat Sijoitusasunnot.com :sta täysin riippumattomien kolmansien tahojen sisältöä. Sijoitusasunnot.com  ei vastaa Palvelussa esitetyn mainonnan sisällöstä tai niissä esitetystä informaatiosta.

4.4. Kolmansien osapuolten tarjoamat verkkopalvelut

Sijoitusasunnot.com:ssa voi olla linkkejä muihin Palvelun ulkopuolisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkopalveluihin. Käyttäjän on seurattava käyttämänsä verkkopalvelun verkko-osoitetta ollakseen tietoinen, onko kyseinen verkkopalvelu Sijoitusasunnot.com:n Palvelu vai onko kyseinen verkkopalvelu kolmannen osapuolen tarjoama verkkopalvelu.

Kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkopalveluihin sovelletaan kyseisen verkkopalvelun tarjoajan omia palveluehtoja.

5. Palvelun toiminnallisuus, muutokset ja tietoturva

5.1 Palvelun toiminnallisuus

Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Sijoitusasunnot.com  tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytettävissä jatkuvasti ja häiriöttä.

Sijoitusasunnot.com  pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset käyttökatkot kohtuullisessa ajassa. Sijoitusasunnot.com  ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Käyttäjän käytettävissä.

5.2. Muutokset

Sijoitusasunnot.com :lla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin ja ohjelmistoihin, Käyttäjän tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Sijoitusasunnot.com pyrkii ilmoittamaan Käyttäjään vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.

Sijoitusasunnot.com:lla on oikeus lopettaa maksullisen tai maksuttoman Palvelun tai sen osan tuottaminen. Sijoitusasunnot.com ilmoittaa Käyttäjälle maksullisen Palvelun lopettamisesta kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

Sijoitusasunnot.com:lla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Sijoitusasunnot.com pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuva haitta Käyttäjälle mahdollisimman vähäiseksi. Sijoitusasunnot.com tiedottaa Käyttäjille keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

5.3. Tietoturva

Sijoitusasunnot.com käyttää erilaisia menetelmiä turvatakseen palvelun tietoturvallisuuden ja pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Käyttäjän Asiakastietoihin, Tunnistautumistietoihin tai muuhun Käyttäjää koskevaan aineistoon Palvelussa.

Palvelun käyttöön liittyvät muut tahot (esim. tietoliikennepalveluiden tarjoajat) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

Käyttäjä vastaa omien laitteidensa ja tietoliikenneyhteyksiensä tietoturvallisuudesta. Käyttäjän on kaikissa tapauksissa muistettava, että täydellistä tietoturvaa internetissä ei ole olemassa.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Sijoitusasunnot.com:n immateriaalioikeudet

Sijoitusasunnot.com:lla tai muilla palveluntarjoajilla on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyvää oikeutta, paitsi oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusten mukaisesti.

Palvelussa julkaistua informaatiota tai osaa siitä ei missään olosuhteissa saa kopioida, tallentaa, siirtää tai uudelleen levittää ilman Sijoitusasunnot.com:n erillistä kirjallista hyväksyntää muulla tavoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.

Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön sen salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

7. Henkilötietojen käsittely

Sijoitusasunnot.com noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjien Asiakastietoja Käyttöehtojen ja henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen sekä tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Evästeet ja RSS-syötteet

Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Eväste ilmoittaa miten ja milloin käyttäjä käyttää Palvelua ja auttaa Sijoitusasunnot.com Group Oy:tä kehittämään Palvelua. Evästeet ovat turvallisia. Niitä ei voi käyttää koodina tai virusten siirtämiseen eikä niistä tai niihin kerätä henkilötietoja. Voit estää evästeiden hyväksynnän, asettaa selaimen ilmoittamaan evästeiden vastaanottamisesta ja sulkea evästeen. Mikäli evästeet suljetaan, Palvelun käyttö voi rajoittua tai estyä.

RSS on tapa välittää nopeasti tietoa tiedon tuottajilta sen käyttäjille. RSS-syöte syntyy, kun tiedon tuottaja koodaa uutisensa RSS-käytäntöjen mukaiseksi uutisvirraksi. RSS sisältöä voidaan käyttää näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Sijoitusasunnot.com Group Oyj:llä säilyy omistusoikeus ja muut oikeudet RSS sisältöön. RSS sisältöä ei saa käyttää tavalla joka estää suoran linkin Palveluun. RSS sisällön ja Palvelun välille ei saa asentaa mitää välisivua tai muuta vastaavaa sisältöä. Sijoitusasunnot.com Group Oy tulee ilmoittaa RSS sisällön tuottajana.

9. Maksut ja laskutus

Sijoitusasunnot.com Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mitkä toiminnot ovat maksullisia.

Sijoitusasunnot.com voi muuttaa Palveluun sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai maksullisen maksuttomaksi. Sijoitusasunnot.com varaa itselleen oikeuden hinnan muutoksiin. Sijoitusasunnot.com ei palauta Tilauksesta maksettuja maksuja, mikäli se päättää muuttaa maksullisen Palvelun osan maksuttomaksi kesken tilauskauden. Voimassa oleva hinnasto on nähtävillä Palvelun verkkosivuilla. Palvelun käytöstä perittävät maksut peritään Käyttäjältä aina etukäteisesti.

Maksaminen voi tapahtua Sijoitusasunnot.com:n määrittelemillä tavoilla. Maksutavat ja käytänteet on määritetty erikseen Palvelun Tilaukseen liittyvässä osiossa. Maksaessaan Palvelusta perittäviä maksuja Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun Käyttöehtoja ja maksamisen yhteydessä erikseen ilmoitettavia ehtoja.

Sijoitusasunnot.com:lla on oikeus milloin tahansa estää Käyttäjän pääsy Palveluun väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli Käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen tai muiden Palvelusta tehtyjen erityisehtojen tai muuten hyvän tavan vastaisesti. Sijoitusasunnot.com ei palauta jo maksettuja maksuja Käyttäjälle.

10. Palvelulla ei ole takuuta

Palvelut tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palveluilla ei ole nimenomaista, hiljaista tai oletettua takuuta. Mikään Palvelussa esitetty sisältö ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai ohjetta tai takuuta. Käyttäjä vastaa itsenäisesti Palvelusta saamansa informaation hyödyntämisestä, analysoinnista ja jalostamisesta. Sijoitusasunnot.com ei takaa Palvelun kautta saatavan informaation tai sisällön oikeellisuutta tai laatua tai että se olisi saatavissa oikea-aikaisesti tai että palvelu olisi käytettävissä keskeytyksittä tai virheettömästi. Palvelun Käyttäjällä, joka on Sijoitusasunnot.com:in kuluttajansuojalain mukaisessa kuluttaja-asemassa, on kuluttajansuojalain pakottavien säännösten mukaiset oikeudet eivätkä Käyttöehdot rajoita Käyttäjän niistä seuraavia oikeuksia.

11. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Sijoitusasunnot.com ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu

  1. Palvelun käytöstä tai siitä että sitä ei ole voitu käyttää
  2. korvaavan tuotteen tai verkkopalvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta
  3. palvelun välityksellä saadusta tiedosta tai informaatiosta
  4. muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.
  5. Sijoitusasunnot.com ei vastaa kolmansien osapuolien sivustoille ja palveluihin pääsystä eikä niillä esitettävistä sisällöistä, mainoksista tai muusta aineistosta. Sijoitusasunnot.com ei myöskään ole vahingonkorvausvastuussa kolmansien osapuolien verkkosivustoilla tai niiden kautta saatavilla olevan tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niiden tarjoamaan palveluun luottamisesta.

12. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, palvelukohtaisiin ehtoihin ja Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen ja Käyttäjän tekemään Tilaukseen maksullisesta palvelusta sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttöehtoihin, palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin ja Palvelusta mahdollisesti erikseen tehtyyn erilliseen sopimukseen ja Tilaukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin sovintoneuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Kuitenkin kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Sijoitusasunnot.com:ia vastaan oman kotipaikkansa yleisessä tuomioistuimessa.

13. Muut ehdot

Kaikki Sijoitusasunnot.com:lle tehtävät kirjalliset ilmoitukset on tehtävä sähköpostiosoitteeseen henri.neuvonen@sijoitusasunnot.com